Ons onderwijs

Onze kernwaarden

warme en veilige omgeving

rust en structuur

samenwerken

thematische wereldoriëntatie

onderzoeken/ontdekken/bewegen

Onze visie

Warme en veilige omgeving - We zijn trots op onze school ‘t Zwanenest. Een echte dorpsschool, waar een ieder zich thuis kan voelen. Wij willen een school zijn waar kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten zich prettig, vertrouwd en veilig voelen. Waar leren en spelen een belangrijke plaats innemen en kinderen graag naartoe gaan. 

Kleinschalig en compact - Ouders, verzorgers, kinderen en het team hechten grote waarde aan de kleinschaligheid van de school. Alle kinderen kennen elkaar bij naam, ze spelen met elkaar op het schoolplein en doen activiteiten waar oud en jong met elkaar samenwerken. Het is een plek waar leren en spelen hand in hand gaan. De locatie is overzichtelijk: geen logge grote gebouwen, maar een overzichtelijke behuizing, waar uw kind vertrouwd kan komen en gaan, waarin kinderen en leerkrachten elkaar (her)kennen, ook buiten de eigen groep om.

Lessen - We kiezen onze lesmethoden op inhoud én omdat ze helpen het zelfstandig leren te stimuleren en te ontwikkelen. We zorgen daarbij ook dat er ruimte is voor individuele aandacht. Kinderen groeien op in een maatschappij waar digitale veranderingen, ook in het onderwijs, elkaar in hoog tempo opvolgen. Vanaf groep 4 werken de kinderen voor bepaalde lessen met chromebooks, maar leren vooral door verwerking in hun werkboeken, bewegend, onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren.

Altijd bezig - De kinderen zijn altijd actief bezig bij ons op school, aan hun schoolwerk of bij het werken in thema's. Voor kinderen die meer uitdaging en verdieping nodig hebben, is er de plusklas. Daar gaan de kinderen met uitdagende opdrachten aan de slag die ze aan hun groepen presenteren. Zo leren we van en met elkaar.

Iedereen hoort erbij! - Wij sluiten niemand buiten. Iedereen mag meedoen. Daarom doen we allerlei activiteiten om de groepsvorming te bevorderen. Daar hoort ook veel samen bewegen bij. Pedagogische tact is onze pedagogische huisstijl.

Visie op burgerschapsonderwijs

We vinden het belangrijk dat de kinderen goed kunnen samenwerken om zo zelf invloed te hebben op een warme en veilige omgeving en dat de kinderen verantwoordelijkheid nemen in hun maatschappelijk handelen.

Visie op onderwijs aan het jonge kind

Ontmoeten - Jonge kinderen voelen zich thuis op ‘t Zwanenest. Ze leren een goede band op te bouwen met de leerkracht en de andere kinderen. Ze voelen zich begrepen, veilig en gewaardeerd door ieder om zich heen en mogen zichzelf zijn. De driehoeksverhouding leerkracht-kind-ouder speelt hierin een grote rol. De leerkracht heeft nauw contact met ouders (en kinderen). De leerkracht heeft oog voor de kinderen, voelt aan en helpt met geduld daar waar nodig. Daarnaast stimuleert de leerkracht samenspel en samenwerken. Iedereen hoort erbij.

Ontdekken - Jonge kinderen leren door te spelen, op een ontdekkende en onderzoekende manier. We hebben hierbij oog voor de brede ontwikkeling, dus creatief, sociaal, emotioneel, cognitief en motorisch. Deze ontwikkeling stimuleren we door een gevarieerd aanbod in een rijke leeromgeving. We werken hierbij met betekenisvolle thema’s en de leerkrachten sluiten aan bij de inbreng en de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor zijn kinderen betrokken, geïnteresseerd en kiezen ze veelal zelf waar ze aan/mee werken, passend bij hun eigen niveau. Kinderen spelen met plezier, ervaren dat ze iets kunnen, onafhankelijk van de ander. Zo ontdekken ze hun eigen mogelijkheden en wordt hun zelfredzaamheid gestimuleerd. De leerkracht heeft een coachende rol en biedt de ruimte om de kinderen te laten ontdekken. De zelfstandigheid van het jonge kind speelt hierin een grote rol. De leerkracht biedt de ruimte om het jonge kind fouten te laten maken. Het kind leert zo om door te 
zetten.

Ontwikkelen - In een veilige en uitdagende leeromgeving, waarin afspraken en routines zorgen voor een stuk voorspelbaarheid, krijgen kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen. Deze ontwikkeling wordt door de leerkracht gestimuleerd door kinderen ook uit te dagen om een stap verder te zetten (zone van naaste ontwikkeling). Jonge kinderen zijn erbij gebaat dat we ons met hen verbinden en hun spel verrijken. Leerkrachten spelen daarom regelmatig voor en mee, zonder het spel te onderbreken. Samen met het kind gaan we op onderzoek naar de best passende context en materialen. Doel hierbij is het aanleren van nieuwe vaardigheden en eigenaar worden van je eigen leerproces. Dit stimuleert hun zelfvertrouwen en intrinsieke motivatie om zich verder te ontwikkelen.